Tevékenységünkkel kapcsolatos alapkifejezések

Szolgáltató

A víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ivóvíz-szolgáltatást és/vagy szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, jelen esetben a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (DMRV Zrt)

Felhasználó

A víziközmű-szolgáltatást szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa.A felhasználó lehetséges típusai:

Lakossági felhasználó

Az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

Nem lakossági felhasználó

A lakossági felhasználó fogalomkörébe nem sorolható természetes vagy jog személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást.

Állandó felhasználó

Az a természetes személy, aki a felhasználási helyen életvitel szerűen tartózkodik, folyamatosan igénybe veszi a víziközmű szolgáltatást és erről társaságunknak szerződéskötéskor, vagy azt követően írásban nyilatkozik, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Idényfelhasználó

Az a természetes személy, aki a felhasználási helyen nem életvitel szerűen tartózkodik, a víziközmű szolgáltatást nem folyamatosan veszi igénybe és erről társaságunknak szerződéskötéskor, vagy azt követően írásban nyilatkozik.

Elkülönített mellékmérős felhasználó

A víziközmű-szolgáltatást mellékszolgáltatási szerződés keretében igénybe vevő felhasználó, az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója.

Védendő felhasználó

Az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

Fogyatékkal élő felhasználó

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

Szolgáltatási pont

A víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett víziközmű-rendszer (vízmű, illetőleg a szennyvízelvezető mű), valamint a felhasználói berendezések tulajdoni határa, és ahonnan kezdődően a víziközmű-szolgáltató a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét biztosítja.

Ivóvíz-szolgáltatási pont

 1. az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja,
 2. a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont,
 3. a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja

Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont

A szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, amely

 1. gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában
  • zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
  • nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
 2. kényszeráramoltatású rendszer esetén
  • az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata
  • az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelőszivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala
 3. a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont,
 4. a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott pont
 5. a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja.

Ivóvíz bekötővezeték

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely

 1. bekötési vízmérő esetében
  • úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed,
  • egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,
 2. bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed

Szennyvíz bekötővezeték

Az ingatlanon keletkező szennyvíznek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvíznek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha:

 1. gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenőrzőaknáknak vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában
  • telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
  • nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
 2. kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében – az átemelő szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül – a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja, vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep fogyasztó felőli oldala;

Közüzemi szerződés

A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti jogviszonyt rögzítő, felhasználási helyenként készített dokumentum.

Számlafizető

A közüzemi szerződéssel rendelkező Felhasználó által megjelölt/meghatalmazott természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, mely a felhasználási helyre készített számlákat fogadja megadott levelezési címén.

Bekötési vízmérő:

A felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő.

Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló,

Ikermérő

Egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők.

Szennyvízmennyiség-mérő

A szennyvízhálózatba beépített – az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló – kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is. A DMRV Zrt. tájékoztatója alapján a szennyvízmennyiség mérők kalibráció érvényességi ideje 2év, amely a plombán szereplő dátumtól számított második év december 31-én jár le.

Locsolómérő

A locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő.

Elkülönített locsolási vízmérő (mellékmérő)

A házi ivóvízhálózatra a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján telepített, elkülönített locsolási vízhasználatot mérő fogyasztásmérő.

Víziközmű

Olyan közcélú vízilétesítmény, amely

 1. település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
 2. a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Víziközmű-rendszer

A víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:

 1. önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),
 2. önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,
 3. átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja,
 4. átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve egy településre nézve, vagy azonos tulajdoni viszonyok mellett több településre nézve, képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit.

Ivóvíz törzshálózat

Olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll.

Házi ivóvízhálózat

A felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna).

Szennyvíz törzshálózat

Olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll.

Szennyvíz

Háztartási szennyvíz:  Rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak.

Települési szennyvíz Háztartási, vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezető rendszer esetén ezek csapadékvízzel képződött keveréke.

Ipari szennyvíz Minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből származik, és nem minősül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék.

Egyéb víz A szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem minősülő, a víziközmű-szolgáltató hozzájárulásával bebocsátott használt víz.

.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Tevékenységünkkel kapcsolatos alapkifejezések
captcha
* kötelező mezők